ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από πόρους του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.).