ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ.)

KΕΡΚΥΡΑ, 26 Οκτωβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 137/I.C.E./2015

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επιλογής παρόχων υπηρεσιών για τις ανάγκες  υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013

 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. – Κ.Ε.Δ.Κ.)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και την 1-2ης / 06-02-2015 απόφαση του ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας μεΑΔΑ: 72ΥΖΟΞΒ3-ΩΩΓ, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της λιανικής τιμής), για την επιλογή παρόχων υπηρεσιών για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» – Παραδοτέο 4.2.6 (Κατηγ. Δαπανών «OTHERS»).

Η πράξη χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του έργου που έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους.

 

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή ενός αναδόχου για την παροχή του παρακάτω τεχνικού εξοπλισμού μέχρι του ποσού των 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία 1:Φωτισμός

·         Καλώδιο 30 μέτρων παροχής 5Χ63Α προς τα dimmerτου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

·         8 φώτα ιωδίου («σκαφάκια») με λάμπα 1000W

·         4 φώτα ιωδίου («σκαφάκια») με λάμπα 150W

·         12 ανάλογα «Η» για την επιδαπέδια στήριξη των παραπάνω

·         12 LEDPAR(8 με βάση στήριξης στο δάπεδο και 4 με hookανάρτησης) με τα ανάλογα dmxκαλώδια και μπαλαντέζες τροφοδοσίας.

Για την τοποθέτηση των φωτιστικών αλλά και τις απαιτούμενες μεταβολές στον υπαρκτό εξοπλισμό απαιτείται η συνεχής σε πρόβα και παράσταση παρουσία ενός εξειδικευμένου τεχνικού.

Θα γίνει κατάλληλη χρήση του υπαρκτού εξοπλισμού του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας.

Κατηγορία 2:Ηχητική κάλυψη

·         Ηχητικό σύστημα 3 ή 4 δρόμων ικανό να καλύψει ολόκληρο το χώρο του Δημοτικού θεάτρου. Απαιτείται οι processorsνα είναι ξεκλείδωτοι για τυχόν μεταβολές που θα απαιτηθούν. Το σύστημα οδηγείται από το L– Routputτης κονσόλας.

·         4 τουλάχιστον frontfillηχεία τοποθετημένα ως wedgeμπροστά από τη σκηνή, Απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης των frontfill, είτε μέσω ξεχωριστών (2) outputsείτε μέσω των volumeknobsτου ενισχυτή τους.Ομοίως, τυχόν processor απαιτείται να είναι ξεκλείδωτος.

·         Κονσόλα αναλογική ή ψηφιακή τουλάχιστον 32 in– 16 out.

·         Για την περίπτωση αναλογικής κονσόλας απαιτούνται 16 γραμμές compressor(XTA, BSS, Klark, DBXή ανάλογο) σύμφωνα με τα linelistπου ακολουθούν.

·         Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται 1 TCM3000, 1 TCM2000 και 1YamahaSPX2000 ή αντίστοιχα τους, όχι όμως internaleffectsψηφιακής κονσόλας.

·         Ομοίως σε κάθε περίπτωση απαιτούνται 6 γραμμές EQ31 περιοχών (BSS, Klarkή ανάλογο) τοποθετημένες insertσύμφωνα με το linelistπου ακολουθεί.

·         Για την ηχογράφηση η οποία θα πραγματοποιηθεί για λόγους αρχείου και μόνο από τον τεχνικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. απαιτείται ανάλογη έξοδος του L– Rτης κονσόλας με τα ανάλογα καλώδια (πχ RCAσε unbalancedjack).

·         Ανάλογο multiαπό τη σκηνή ως την θέση της κονσόλας.

·         Όλα τα απαιτούμενα xlr, di, βάσεις μικροφώνων, μικρόφωνα κλπ ανάλογα με το linelist.

Για την ορθή λειτουργία του ηχητικού εξοπλισμού απαιτείται η συνεχής παρουσία σε πρόβα και παράσταση ενός εξειδικευμένου τεχνικού (εκτός του τεχνικού που αναλαμβάνει τα φωτιστικά), ο οποίος (μετά από πρόβα) θα αναλάβει και τις αλλαγές στα χειλόφωνα μεταξύ των ηθοποιών που θα απαιτηθούν.

Στο linelistπου ακολουθεί τυχόν μεταβολές στον τύπο των μικροφώνων μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο αν ο τύπος που προτείνεται από τον πάροχο είναι γνωστός εκ των προτέρων και κατατεθεί μαζί με την οικονομική του προσφορά.

1 El. Piano (1) L Active DI Aux 1-2 L Stage only
2 El. Piano (1) R Active DI Aux 1-2 R Stage only
3 El. Piano (2) L Active DI Aux 3-4 L Stage only
4 El. Piano (2) R Active DI Aux 3-4 R Stage only
5 Solist 1 Neumann KM 184 – mic stand GRP 1-2 routed to L-R
6 Solist 2 Neumann KM 184 – mic stand GRP 1-2 routed to L-R
7 Solist 3 Neumann KM 184 – mic stand GRP 1-2 routed to L-R
8 Solist 4 Neumann KM 184 – mic stand GRP 1-2 routed to L-R
9 Solist 5 Neumann KM 184 – mic stand GRP 1-2 routed to L-R
10 Choir 1 Schoeps with MK4 capsule – mic stand GRP 3-4 routed to L-R
11 Choir 2 Schoeps with MK4 capsule – mic stand GRP 3-4 routed to L-R
12 Choir 3 Schoeps with MK4 capsule – mic stand GRP 3-4 routed to L-R
13 Choir 4 Schoeps with MK4 capsule – mic stand GRP 3-4 routed to L-R
14 Choir 5 AKG C451 with mic stand GRP 3-4 routed to L-R
15 Choir 6 AKG C451 with mic stand GRP 3-4 routed to L-R
16 Choir 7 AKG C451 with mic stand GRP 3-4 routed to L-R
17 Choir 8 AKG C451 with mic stand GRP 3-4 routed to L-R
18 Announcement Shure SM 58 – mic stand L-R
Επόμενο Setup– Αλλαγή στις 3 Νοέμβρη 2015
1 El. Piano L Active DI  

 

 

 

 

 

GRP 11-12 routed to L-R

Channel Compressor ins.
2 El. Piano R Active DI Channel Compressor ins.
3 Double bass Μικρόφωνο με κατάλληλο clipγια τοποθέτηση επάνω στο όργανο Channel Compressor ins.
4 Classical gtr Μικρόφωνο με κατάλληλο clipγια τοποθέτηση επάνω στο όργανο Channel Compressor ins.
5 Cello Μικρόφωνο με κατάλληλο clipγια τοποθέτηση επάνω στο όργανο Channel Compressor ins.
6 Violin 1 Μικρόφωνο με κατάλληλο clipγια τοποθέτηση επάνω στο όργανο Channel Compressor ins.
7 Violin 2 Μικρόφωνο με κατάλληλο clipγια τοποθέτηση επάνω στο όργανο Channel Compressor ins.
8 Flute Μικρόφωνο με κατάλληλο clipγια τοποθέτηση επάνω στο όργανο Channel Compressor ins.
9 Clarinet Μικρόφωνο με κατάλληλο clipγια τοποθέτηση επάνω στο όργανο Channel Compressor ins.
10 Trumpet Μικρόφωνο με κατάλληλο clipγια τοποθέτηση επάνω στο όργανο Channel Compressor ins.
11 Perc Over L AKG C414 – mic stand Channel Compressor ins.
12 Perc Over R AKG C414 – mic stand Channel Compressor ins.
13 Choir 1 Condenser mic – hanging  

 

 

GRP 13-14 routed to L-R

INS.

  1. Stereo Compressor
  2. Stereo FX engine
  3. 2 lines graphic EQ

 

14 Choir 2 Condenser mic – hanging
15 Choir 3 Condenser mic – hanging
16 Choir 4 Condenser mic – hanging
17 Choir 5 Condenser mic – short mic stand
18 Choir 6 Condenser mic – short mic stand
19 Choir 7 Condenser mic – short mic stand
20 Choir 8 Condenser mic – short mic stand
21 Actor 1 Headset – wireless with batteries  

 

 

GRP 15-16 routed to L-R

INS.

  1. Stereo Compressor
  2. Stereo FX engine
  3. 2 lines graphic EQ
22 Actor 2 Headset – wireless with batteries
23 Actor 3 Headset – wireless with batteries
24 Actor 4 Headset – wireless with batteries
25 Actor 5 Headset – wireless with batteries
26 Actor 6 Headset – wireless with batteries
27 Actor 7 Headset – wireless with batteries
28 Actor 8 Headset – wireless with batteries
29 Announcement Shure SM 58 – mic stand L-R
31 Stereo FX RTRN L L-R
32 Stereo FX RTRN R L-R

 

Outputs

Aux 1-2                 2X wedges L-R

Aux 3-4                 2X wedges L-R

Aux 5                     4X wedges

L-R                          Main PA               2 lines Graphic EQ ins. to main

Όλα τα monitorsμπορούν να είναι ενεργά ή παθητικά, 12” ή 15”.

Επισημαίνεται ότι αρμόδιο για οποιαδήποτε συνεννόηση που αφορά τα τεχνικά είναι το προσωπικό του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας και ο πάροχος του εξοπλισμού θα λειτουργήσει κάτω από τις οδηγίες του προσωπικού το οποίο θα παρίσταται στην εγκατάσταση του εξοπλισμού, θα συντονίσει τους υπόλοιπους τεχνικούς και θα χειριστεί τον εξοπλισμό ως απόλυτα υπεύθυνο για το τελικό ηχητικό και φωτιστικό αποτέλεσμα.

Ο παρακάτω εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να είναι έτοιμος προς λειτουργία την Κυριακή 1η Νοέμβρη 2015 στην σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας.

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Περίληψη της προκήρυξηςθα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας (www.dipethek.gr) από τις 26/10/2015 και για πέντε ημέρες.

 

 

 

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, Δημοτικό Θέατρο, μέχρι τη Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία έως την ίδια ημέρα και ώρα.

Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το Ειδικό Πρωτόκολλο του Προγράμματος I.C.E. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους στην οποία θα αναφέρουν με σαφήνεια

1.       τον προσφέροντα : την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος ή τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των μελών της ένωσης,

2.       τον αποδέκτη: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας – Κ.Ε.ΔΚ.), Δημοτικό Θέατρο, 49100 Κέρκυρα, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

3.       την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

4.       την κατηγορία των προς παροχή υπηρεσιών

5.       Το ποσοστό έκπτωσης επί της λιανικής τιμής που προτίθενται να προβούν.

6.       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις, αλλά πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα.

 

5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών, στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών, όπου στο σχετικό πρακτικό θα αναγράφονται οι προσφέροντες ανά είδος και υπηρεσία κατά σειρά ποσοστού έκπτωσης, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο ποσοστό προς το μικρότερο. Το πρακτικό της επιτροπής θα αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., από το οποίο θα ληφθεί  και η σχετική απόφαση, θα κοινοποιηθεί στους αναδόχους, οι οποίοι θα κληθούν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που έχουν σχέση με το κατά περίπτωση αντικείμενο. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή κάποια κατηγορία των  προς προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών.

7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00 από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό Θέατρο, 49100, Κέρκυρα. Αρμόδιος υπάλληλος: Δαμιανός Χειρδάρης, Τηλ.26610 40136