ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. NeTT – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ/ΣΜΟΥ

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT)»   που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, , προϋπολογισμού 41.292,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 33.300,00  ΦΠΑ :  7.992,00).  Ο αναλογούν Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από πόρους του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.).

Δείτε ολόκληρο το διαγωνισμό εδώ.