ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες για την παρουσίαση του έργου   «Τα Κακορίζικα » της Θάλειας Γρίβα και της δράσης  «Εργαστήριο Πολυφωνικού τραγουδιού» με την Μαρίνα Σάττι..

 (C.P.V. 92312100-5 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ιδιαίτερα του άρθρου 118.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
  5. Την  σχετική εγγραφή στον π/υ του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 2019 με Κ.Α. 61.00.98.και το εγκεκριμένο σχέδιο Δράσης για το 2019.

6.          Την υπ. 2-2ης-2019 απόφ. Δ.Σ με ΑΔΑ ΨΗΖΘΟΞΒ3-ΩΞ5 με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές και τεκμηριωμένο αίτημα της Κ.Δ. καθώς και οι  εγκρίσεις διάθεσης πιστώσεων:  

Α. Έως του συνολικού  ποσού των 5.150,00 ευρώ  που θα επιβαρύνει τον  Κ.Α.  61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΤΙΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ των 1.825,00 ευρώ για την παρουσίαση του έργου   «Τα Κακορίζικα » της Θάλειας Γρίβα και

Β.  Έως του ποσού των 1.716,00 ευρώ που θα επιβαρύνει τον  Κ.Α.  61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΤΙΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ για την παρουσίαση της δράσης  «Εργαστήριο Πολυφωνικού τραγουδιού» με την Μαρίνα Σάττι..

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Π/Υ του 2019  σχεδιάζει να παρουσιάσει σε συμπαραγωγή με το ΥΠΠΟΑ και το Θέατρο 104  έργο «Τα κακορίζικα» της Θάλειας Γρίβα και το Εργαστήριο Πολυφωνικού τραγουδιού με την Μαρίνα Σάττι.

Α. Θεατρική παράσταση «Τα κακορίζικα»

Η  παράσταση είναι για ενήλικο κοινό και  βασίζεται  σε ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια, που έχουν ως κύρια θεματική τους τις κανιβαλικές σχέσεις εντός οικογένειας, και την ενδοοικογενειακή κακοποίηση μεταξύ συντρόφων και γονέων-παιδιών.  Οι παραστάσεις θα γίνουν  την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στο  Δημοτικό Θέατρο.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

         ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 4 ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΓΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ                   600,00
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕ 30 ΕΥΡΩ ΓΙΑ  3 ΗΘΟΠΟΙΟΥΣ Χ 5 ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 ΗΘΟΠΟΙΟ Χ 3 ΜΕΡΕΣ                    540,00
ΑΜΟΙΒΕΣ 4 ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΜΕ 40 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ                   480,00
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ 7 ΑΤΟΜΑ                 1.000,00
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΓΙΑ 5 ΜΕΡΕΣ ΕΠΙ 50 ΕΥΡΩ                     250,00
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ                      930,00
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΦΙΣΩΝ                    100,00
ΦΠΑ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                  1.250,00
ΣΥΝΟΛΟ                 5.150,0

Η διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 5.150,00 ευρώ θα επιβαρύνει τον  Κ.Α.  61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.

Β. Εργαστήριο Πολυφωνικού τραγουδιού

Το εργαστήριο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί  σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (τομέας Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής) και θα είναι  βασισμένο σε παραδοσιακά πολυφωνικά τραγούδια από όλες τις ηπείρους, στο οποίο θα διδάξει η Μαρίνα Σάττι. Το εργαστήριο απευθύνεται σε μουσικούς, σπουδαστές φωνητικής, υποκριτικής και χορού ανεξαρτήτως επιπέδου. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου.

Το απόγευμα του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση μέρους της δουλειάς του εργαστηρίου σε κεντρικά σημεία της πόλης της Κέρκυρας. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος.

                                             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

         ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ                 ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΑΤΤΙ                   1.000,00
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΘΗΝΑ                       150,00
ΔΙΑΜΟΝΗ 2 ΜΕΡΕΣ                      150,00
ΦΠΑ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                      416,00
ΣΥΝΟΛΟ                   1.716,00

Η διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 1.716,00 ευρώ θα επιβαρύνει τον  Κ.Α.  61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι επιλογές των  αναδόχων θα γίνουν με κριτήριο τις χαμηλότερες οικονομικές προσφορές μόνο βάσει τιμής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην παρούσα φάση καλούνται  μέχρι τη Πέμπτη 28-3-2019 και ώρα 2.30 μ.μ. να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση σε κλειστό αρχείο την  οικονομική προσφορά τους.                        

                                                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                         Ευαγγελία Ράντου

                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για:

Α. Θεατρική παράσταση «Τα κακορίζικα

Β. Εργαστήριο Πολυφωνικού τραγουδιού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛ / FAX / e-mail  
Προσφερόμενη τιμή (ολογράφως σε € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  
     

Τόπος/Ημερομηνία

Για τον προσφέροντα

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου