ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τη πραγματοποίηση θεατρικών εργαστηρίων.

 (C.P.V. 92312100-5 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ιδιαίτερα του άρθρου 118.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
  5. Την  σχετική εγγραφή στον π/υ του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 2019 με Κ.Α. 61.00.98.και το εγκεκριμένο σχέδιο Δράσης για το 2019.

6.          Την υπ. 15-1ης-2019 απόφ. Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές     αίτημα της Κ.Δ. και η έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του συνολικού  ποσού των 1.825,00 ευρώ και ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της οργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν τα θεατρικά εργαστήρια.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας στο πλαίσιο  του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης του (ΑΠΟΦ. 2-18ης-2018 εγκριση ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2019 με ΑΔΑ 68ΨΘΟΞΒ3-ΕΛ9 ) και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του για το 2019 (ΑΠΟΦ. 1-18ης-2018 έγκριση ΠΥ 2019 με ΑΔΑ, Ω8ΛΗΟΞΒ3-ΕΕΥ) προγραμματίζει να διοργανώσει  στο Στούντιο του Δημοτικού Θεάτρου θεατρικά εργαστήρια. Για τον σκοπό αυτό ενέκρινε  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά :                   

 Θεατρικά εργαστήρια:

Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου  και ώρα 10.00-14.00 θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο σκηνοθεσίας από την Καλλιτεχνική Διευθύντρια κα Βαρβάρα Δούκα με θέμα «ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ» (Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί δωρεάν)

Στις 3 και 4 Μαρτίου η θεατροπαιδαγωγός Δήμητρα Νικολοπούλου θα πραγματοποιήσει θεατρικό εργαστήριο για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με συμμετοχή 5 Ε το άτομο – Ειδική τιμή για αδέλφια (ακόμα και διαφορετικών ηλικιών ή τμημάτων) 4 Ε το άτομο.

Στις  29, 30 και 31 Μαρτίου  η  σκηνοθέτης  Τζωρτζίνα Κακουδάκη, από τους ιδρυτές του Εφηβικού Θεάτρου στην Ελλάδα, και Υπεύθυνη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, θα πραγματοποιήσει βιωματικό εργαστήριο για εφήβους και καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης.

Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

                             ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ         ΠΟΣΑ
Μετακινήσεις  1 άτομο Αθήνα-Κέρκυρα-Αθήνα        150,00
Αμοιβές 2 επιμορφωτών        800,00
Οργάνωση παραγωγής        250,00
Φόροι        210,00
Κρατήσεις        100,00
Φ.Π.Α        315,00
Γενικό σύνολο     1.825,00

Το σύνολο της δαπάνης έως του ποσού των 1.825,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΤΙΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ του προϋπολογισμού του ΝΠΙ∆ του «ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΔΚ» για το έτος 2019.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην παρούσα φάση καλούνται  μέχρι τη Τρίτη 26-2-2019 και ώρα 2.30 μ.μ. να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση σε κλειστό αρχείο την  οικονομική προσφορά τους.                        

                                                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                         Ευαγγελία Ράντου

                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για την οργάνωση των θεατρικών εργαστηρίων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων .

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛ / FAX / e-mail  
Προσφερόμενη τιμή (ολογράφως σε € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  
     

Τόπος/Ημερομηνία

Για τον προσφέροντα

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου