ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποέργου 2 ΝΕΤΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του Υποέργου 2 του Παραδοτέου 4.2.2. Διοργάνωση εργαστηρίων και παραστάσεων (SIP productions and workshops) για την  υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritagetodevelopasustainableTourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφ.  εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν)

Για να δείτε τη πρόσκληση κατεβάστε το παρακάτω αρχείο

http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ypoergo-2-nett.pdf