ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ.)

KΕΡΚΥΡΑ, 16 Ιουνίου 2015

Αρ. Πρωτ.101/2015/I.C.E.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιλογής προμηθειών για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:

«I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy»

η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας

Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013

 

 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. – Κ.Ε.Δ.Κ.)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και την 1-2ης / 06-02-2015 απόφαση του ΔΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας μεΑΔΑ:  72ΥΖΟΞΒ3-ΩΩΓ προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της λιανικής τιμής), για την επιλογή προμηθειώνγια τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» – Παραδοτέο 4.2.6 (Κατηγ. Δαπανών «OTHERS»).

Η πράξη χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του έργου που έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους.

 

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή αναδόχων για τις εξής κατηγορίες προμηθειών, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, δηλαδή το ποσό των 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α..:

1.       Χρώμα εξωτερικής χρήσης για ξύλινες επιφάνειες, 30 Kg

2.       Χρώμα ακρυλικό σατινέ λευκό εξωτερικής γενικής χρήσης, 25 Kg

3.       Χρώμα ακρυλικό σατινέ μαύρο εξωτερικής γενικής χρήσης, 10 Kg

4.       Χρώμα ακρυλικό σατινέ γκρί εξωτερικής γενικής χρήσης, 10 Kg

5.       Προστατευτικό ξύλινων επιφανειών ακρυλικής σύστασης με προστασία UV, 50 Lt

6.       Λινέλαιο ωμό, 30Lt

7.       Ρολά βαψίματος, 5τμχ

8.       Πινέλα για βερνίκι, 5τμχ

9.       Πινέλα για χρώμα, 5τμχ

10.   Σκάφες για στύψιμο ρολού βαψίματος, 4τμχ

11.   Διαλυτικά χρώματος, 5 Lt

12.   Γυαλόχαρτο ξύλινων επιφανειών, 10m

13.   Γάντια βαψίματος, 4τμχ

14.   Στεγνωτικό βερνικιού, 2 Kg

 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η παροχή των υπηρεσιών ορίζεται ενδεικτικά σε περίπου 5 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται μέχρι τις 26-06-2015.

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Περίληψη της προκήρυξηςθα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας (www.dipethekerkyras.gr) από τις 20/06/2015 και για πέντε ημέρες.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, Δημοτικό Θέατρο, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία έως την ίδια ημέρα και ώρα.

Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από το Πρωτόκολλο και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την προσφορά τους στην οποία θα αναφέρουν με σαφήνεια

1.                   τον προσφέροντα : την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος ή τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των μελών της ένωσης,

2.                   τον αποδέκτη: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας – Κ.Ε.ΔΚ.), Δημοτικό Θέατρο, 49100 Κέρκυρα, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

3.                   την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού

4.                   την κατηγορία των προς παροχή προμηθειών

5.                   Το ποσοστό έκπτωσης επί της λιανικής τιμής που προτίθενται να προβούν

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις, αλλά πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον προσφέροντα

5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  Προσφορών, στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών, όπου στο σχετικό πρακτικό θα αναγράφονται οι προσφέροντες ανά είδος και υπηρεσία κατά σειρά ποσοστού έκπτωσης, ξεκινώντας από το μεγαλύτερο ποσοστό προς το μικρότερο. Το πρακτικό της επιτροπής θα αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., από το οποίο θα ληφθεί  και η σχετική απόφαση, θα κοινοποιηθεί στους αναδόχους, οι οποίοι θα κληθούν για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που έχουν σχέση με το κατά περίπτωση αντικείμενο. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή κάποια κατηγορία των  προς προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών.

7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00 από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό Θέατρο, 49100, Κέρκυρα. Αρμόδιος υπάλληλος: Δαμιανός Χειρδάρης, Τηλ.26610 40136

Κατεβάστε εδώ την προκύρηξη >