ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ.)

 

 

 

 

 

KΕΡΚΥΡΑ, 20 Νοεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 140/ I.C.E.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:

«I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy»

η οποία έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας

Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013

 

 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. – Κ.Ε.Δ.Κ.)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 1 και άρθρο 273 παρ. 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και την 2-14ης/13-10-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας μεΑΔΑ: ΩΝΛΠΟΞΒ3-ΗΜΦ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου με τίτλο: ««I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» – Παραδοτέο 1.2.9 (Κατηγ. Δαπανών «EQUIPMENT»)συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (3.690,00€).

 

Η πράξη χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του έργου που έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Ο Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

 

1.       ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου.

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών σύμφωνα με την περιγραφή η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω:

 

α/α Περιγραφή Τεμάχια
1 THEATRICAL MICROPHONE GUN TYPE RODE NT-G1 6
2 SHORT MICROPHONE STAND QUIKLOK A114-BK 6
3 ANALOG SOUND CONSOLE YAMAHA MG-16-XU 1
4 CARRYING BAG FOR ANALOG SOUND CONSOLE 1
5 SELF POWERED SPEAKER YAMAHA DBR-10 2
6 FLIGHT CASE FOR CARRYING MICROPHONES PROEL SA-30V 1
7 EQUIPMENT FLIGHT CASE 3U SHORT PROEL FOABSR  3USAB 2
8 PROJECTOR CEILING MOUNT OMNIMOUNT WM3-PJT 1
9 SPEAKER WALL MOUNT PROEL KP-560 2
10 VARIOUS CABLES AND PLUGS

 

2.       ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η παροχή των υπηρεσιών ορίζεται ενδεικτικά σε περίπου 5 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται μέχρι τις 30-11-2015.

 

3.       ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Περίληψη της προκήρυξηςθα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας (www.dipethek.gr) από τις 20/11/2015 και για πέντε ημέρες.

 

4.       ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, Δημοτικό Θέατρο, μέχρι τη Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα11:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία έως την ίδια ημέρα και ώρα.

Κατεβάστε εδώ την προκύρηξη >