ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για τη διαχείριση ενός δημιουργικού αστικού κόμβου» , για την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ- Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ Κέρκυρας στην υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «JUMP – Joint Urban Measures for Creative Players (Κοινά Αστικά Μέτρα για Δημιουργικούς Παίκτες)» (Κωδικός MIS 5003492), το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης». (Παραδοτέα D5.5.4, D5.5.5). (CPV- 71356200-0: Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Έχοντας υπόψη: • το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, • του ν. 4314/2014 (Α’ 265), Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», • τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», • του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», • του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», • του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”, • του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», • του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, • το π.δ 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» • τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» • τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ10998) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», • Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. • του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, • του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, • του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” • της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης • των διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», • Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του INTERREG Greece –Italy 2014-2020

Την χρηματοδοτική σύμβαση (Subsidy Contract) του έργου «JUMP – Joint Urban Measures for Creative Players (Κοινά Αστικά Μέτρα για Δημιουργικούς Παίκτες)» (Κωδικός MIS 5003492). • Το Σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) του έργου «JUMP – Joint Urban Measures for Creative Players (Κοινά Αστικά Μέτρα για Δημιουργικούς Παίκτες)» (Κωδικός MIS 5003492). • Το τεχνικό δελτίο της πράξης «JUMP» (Κωδικός MIS 5003492), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. • Την υπ αρ πρωτ. 46831/06-05-2022 ΣΑΕΠ 322/6 τροπ Απόφαση του Υπουργείου Aνάπτυξης και Επενδύσεων [ΑΔΑ: 6Η2Ν46ΜΤΛΡ-9Γ1], για την έγκριση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2022, στη ΣΑΕΠ – 3226 στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο : «JUMP, MIS 5003492, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, GRIT 2014-20», και Κ.Ε. 2020ΕΠ32260005, προϋπολογισμού 172.855,00€. • Την υπ’αριθμ. 9507/4046/9-2-2023 Απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 3226 «JUMP, MIS 5003492, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, GRIT 2014-20» Κ.Ε. 2020ΕΠ32260005. • Το Πρακτικό της 8ης Συν./22-9-2023 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων του πίνακα αποδεκτών που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για τη διαχείριση ενός δημιουργικού αστικού κόμβου», στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «JUMP – Joint Urban Measures for Creative Players (Κοινά Αστικά Μέτρα για Δημιουργικούς Παίκτες)» (Κωδικός MIS 5003492), το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V/A GreeceItaly 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης». (Παραδοτέα D5.5.4, D5.5.5), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους όπως ορίζονται στα παραρτήματα Α’ και Β’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Κατ’ ακολουθία παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη προσφορά σας για τις αναφερόμενες στη παρούσα υπηρεσίες, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα ανωτέρω παραρτήματα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι λεπτών (18.210,20€) πλέον ΦΠΑ 24% (4.370,45€). Η προσφορά δε δύναται να ξεπερνά το προαναφερόμενο διατιθέμενο ποσό. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο-Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Δ/νση σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος.

Η πράξη JUMB που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 15%, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 2020ΕΠ32260005 «JUMP, MIS 5003492, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, GRIT 2014-20» (αρ. πρωτ. 46831/06-05-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΔΑ: 6Η2Ν46ΜΤΛΡ-9Γ1). Το καθαρό ποσό της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για τη διαχείριση ενός δημιουργικού αστικού κόμβου» θα καλυφθεί από τον κωδικό του έργου 2020ΕΠ32260005 «JUMP, MIS 5003492, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, GRIT 2014-20», ενώ το ποσό του Φ.Π.Α της σύμβασης θα καλυφθεί από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται έως τη λήξη της πράξης JUMP, ήτοι έως τις 30-11-2023. Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνσης www.eprocurment.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου -Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων https://dipethek.gr/ Συνημμένα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – Υ.Δ.

Η Πρόεδρος
        Παναγιώτα Τζάννε