ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.2.3.της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop asustainable Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν)για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων υλικών γραφείου (χαρτί εκτύπωσης, τόνερ, μελάνια, ντοσιέ, φάκελοι εγγράφων, φάκελοι αρχειοθέτησης, φωτοτυπίες κ. λ.π.)

Για να δείτε τη πρόσκληση ανοίξτε το παρακάτω αρχείο

https://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΝΕΤΤ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf