ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ΔΙΑ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας

πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης, με το σύστημα συλλογής προσφορών,  στην επιλογή συνεργάτη για συμβουλευτική, διοικητική, δημοσίων σχέσεωνυποστήριξη και για την οργάνωση θεατρικών παραγωγών για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Network of Theatres for the valorization of cultural and naturalheritagetodevelop a sustainableTourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με την  Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν).

Για να δείτε τη πρόσκληση παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχείο

http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2020/09/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ-ΝΕΤΤ.pdf