ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή Γενικών Υπηρεσιών Συνεργάτη για τη θεατρική παράσταση «Διονύσιος Σολωμός»

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής Γενικών Υπηρεσιών Συνεργάτη για την υποστήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στην υλοποίηση της θεατρικής παράστασης «Διονύσιος Σολωμός». (C.P.V.92312100-5 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών)

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ιδιαίτερα του άρθρου 118.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
  5. Την σχετική εγγραφή στον π/υ του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 2018 με Κ.Α. 61.00.98.
  6. Το εγκεκριμένο σχέδιο Δράσης για το 2018.
  7. Την υπ. . 1-12ης-2018 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές αίτημα και η έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του συνολικού ποσού των 22.724,24 ευρώ για την παροχή ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη της παραγωγής της Παιδικής Σκηνής για την παρουσίαση του θεατρικού έργου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση παροχής γενικής υπηρεσίας (άρθρου 2, παρ. 9, περ.β΄ του Ν. 4412/16) συνεργάτη για την υποστήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στην υλοποίηση της θεατρικής παράστασης «Διονύσιος Σολωμός», ως παραγωγή της Παιδικής Σκηνής μέσω της κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται.

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας Οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση.