ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν προβολές ταινιών

 (C.P.V. 92312100-5 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ιδιαίτερα του άρθρου 118.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
  5. Την  σχετική εγγραφή στον π/υ του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 2019 με Κ.Α. 61.00.98.και το εγκεκριμένο σχέδιο Δράσης για το 2019.

6.          Την υπ. 16-1ης-2019 απόφ. Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές     αίτημα της Κ.Δ. και η έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του συνολικού  ποσού των  2.327,00ευρώ και ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της οργάνωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν  τις προβολές ταινιών.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας στο πλαίσιο  του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης του (ΑΠΟΦ. 2-18ης-2018 εγκριση ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2019 με ΑΔΑ 68ΨΘΟΞΒ3-ΕΛ9 ) και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του για το 2019 (ΑΠΟΦ. 1-18ης-2018 έγκριση ΠΥ 2019 με ΑΔΑ, Ω8ΛΗΟΞΒ3-ΕΕΥ)  στη Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου και στις φυλακές Κέρκυρας  προβολές ταινιών. Για τον σκοπό αυτό ενέκρινε  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά :                   

Προβολές ταινιών

Σε συνεργασία με το Σωφρονιστικό Ίδρυμα των Φυλακών Κέρκυρας καλούμαστε να διοργανώσουμε στις 13 Μαρτίου 2019 το πρωί εντός του Ιδρύματος και το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο προβολές δύο ταινιών που γυρίστηκαν στις Φυλακές Κορυδαλλού. Για τη προβολή των ταινιών θα παρευρεθούν η κυρία Πισχιτζή από το Υπουργείο Πολιτισμού και δύο σκηνοθέτες. Επίσης σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου καλούμαστε να οργανώσουμε από κοινού στις 14-15-16-17 Μαρτίου 2019 προβολές ταινιών στις οποίες έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

                             ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ         ΠΟΣΑ
Μετακινήσεις  3 άτομα Αθήνα-Κέρκυρα-Αθήνα        400,00
Διαμονές 3 ατόμων για μια μέρα και σίτιση με 2 γεύματα        300,00
Ενοίκιο προτζέκτορα για πέντε μέρες        680,00
Οργάνωση παραγωγής        250,00
Εκτυπώσεις αφίσες  – φυλλάδια        150,00
Σύνολο    1.780,00
Φ.Π.Α.       427,00
Κρατήσεις        120,00
Γενικό σύνολο     2.327,00

Το σύνολο της δαπάνης έως του ποσού των 2.327,00 και θα βαρύνει τον ΚΑ 61.00.98 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΤΙΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ του προϋπολογισμού του ΝΠΙ∆ του «ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΔΚ» για το έτος 2019.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην παρούσα φάση καλούνται  μέχρι την Τρίτη 26-2-2019 και ώρα 2.30 μ.μ. να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση σε κλειστό αρχείο την  οικονομική προσφορά τους.                        

                                                        Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                         Ευαγγελία Ράντου

                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για την οργάνωση τωνπροβολών ταινιών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων .

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛ / FAX / e-mail  
Προσφερόμενη τιμή (ολογράφως σε € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  
     

Τόπος/Ημερομηνία

Για τον προσφέροντα

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου