ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την παραγωγή του θεατρικού έργου «ΥΠΟΛΗΨΗ».

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την παραγωγή του θεατρικού έργου «ΥΠΟΛΗΨΗ».

 (C.P.V. 92312100-5 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες θεατρικών παραγωγών)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ιδιαίτερα του άρθρου 118.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
  5. Την  σχετική εγγραφή στον π/υ του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 2019 με Κ.Α. 61.00.98.και το εγκεκριμένο σχέδιο Δράσης για το 2019.

6.          Την υπ. 14-1ης-2019 απόφ. Δ.Σ με την οποία εγκρίνεται το πρωτογενές     αίτημα της Κ.Δ. και η έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του συνολικού  ποσού των 5.900,00 ευρώ για την παροχή ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την παραγωγή του έργου «ΥΠΟΛΗΨΗ».

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας στο πλαίσιο  του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης του (ΑΠΟΦ. 2-18ης-2018 εγκριση ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2019 με ΑΔΑ 68ΨΘΟΞΒ3-ΕΛ9 ) και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του για το 2019 (ΑΠΟΦ. 1-18ης-2018 έγκριση ΠΥ 2019 με ΑΔΑ, Ω8ΛΗΟΞΒ3-ΕΕΥ) προγραμματίζει να παρουσιάσει στην Κεντρική Σκηνή του το έργο του   Κ. Θεοτόκη «ΥΠΟΛΗΨΗ» το οποίο θα παρουσιάσει για 8 παραστάσεις στην Κεντρική  Σκηνή του Δημοτικού θεάτρου. Για να υποστηριχτεί η παραγωγή θα πρέπει ο ανάδοχος να αναλάβει  την συνολική παραγωγή του έργου που θα περιλαμβάνει τις αμοιβές των καλλιτεχνικών συνεργατών και τις προμήθειες των υλικών για την κατασκευή του σκηνικού και των κουστουμιών. Έχοντας επίσης υπόψη ότι το ΔΗΠΕΘΕ δεν διαθέτει καθόλου μόνιμο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό θα πρέπει ο ανάδοχος να υποστηρίξει  την παράσταση με εξειδικευμένο προσωπικό  για την τεχνική, φωτιστική, ηχητική υποστήριξη, την ενοικίαση του κατάλληλου εξοπλισμού για τις  βίντεο προβολές με τη χρήση προτζέκτορα  και τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των καλλιτεχνικών συνεργατών από την Αθήνα.

Β.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ « ΥΠΟΛΗΨΗ».

     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΣΚΗΝΗΣ
                                   ΤΙΤΛΟΣ : ΥΠΟΛΗΨΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΣΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
700,00

ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ
1.100,00

ΦΩΤΙΣΤΗΣ – ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
770,00

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
918,00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΟΥ
280,00

ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ
990,00
  Σ  Υ Ν Ο Λ Ο 4.758,00
                          Φ.Π.Α ΤΙΜ. 24% 1142,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΝΙΚΩΝ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 5.900,00

Το σύνολο της δαπάνης θα είναι έως τις 5.900,00€ μικτά και θα βαρύνει τον ΚΑ 61.00.98

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ» του  Π/Υ  για το έτος 2019.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην παρούσα φάση καλούνται  μέχρι την Δευτέρα 25- 2-2019 και ώρα 2.30 μ.μ. να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση σε κλειστό αρχείο την  οικονομική προσφορά τους.                        

                                                 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                         Ευαγγελία Ράντου

                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε Συνεργάτη για την υποστήριξη  του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για  την  παραγωγή του θεατρικού έργου «Υπόληψη».

την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε Συνεργάτη για την υποστήριξη  του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για  την  παραγωγή του θεατρικού έργου «Υπόληψη».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛ / FAX / e-mail  
Προσφερόμενη τιμή (ολογράφως σε € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  
     
 Παροχή υπηρεσίας Συνεργάτη του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας          
Σύνολο (αριθμητικά)      

Τόπος/Ημερομηνία

Για τον προσφέροντα

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου