ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΤΤ

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας
πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια ειδικού
τεχνικού, φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού για το παραδοτέο 4.2.2. του έργου με τίτλο
«Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a
sustainable Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για να δείτε τη περίληψη ανοίξτε το παρακάτω αρχείο.

http://dipethek.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΝΕΤΤ.pdf