ΔΗΠΕΘΕ Kέρκυρας

ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (NeTT)

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ.)

Ταχ. Δ/νση Δημοτικό Θέατρο, 49100 Κέρκυρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άκης Χειρδάρης

Τηλ.: 26610 40136

email: dipethek@otenet.gr

NUTS III: EL222

Αρ. Πρωτ..

 

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT)» που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προϋπολογισμού 41.292,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 33.300,00 ΦΠΑ : 7.992,00). Ο αναλογούν Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από πόρους του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.)

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – Κ.Ε.Δ.Κ.), Οδός: Δημοτικό Θέατρο, 4900, Κέρκυρα, Τηλ.:26610 40136, Fax: 26610 40136, dipethek@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.dipethek.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dipethek.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Α.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης (cpv 72312000-5, 75112100-5, 79952000-2, 79342200-5 και 80520000-5) του έργου «Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT)» στο ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 41.292,00€ για χρονικό διάστημα 20 περίπου μηνών (μέχρι τις 30/5/2020)

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Μέχρι τις 30/5/2020, με δυνατότητα παράτασης αδαπάνως για τη Α.Α.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Α.Α. που βρίσκεται Δημοτικό Θέατρο (20ς όροφος)), Τ.Κ. 49100, στην πόλη της Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 13 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 61.00.17.002 του προϋπολογισμού του ΔΗΠΕΘΕ έτους 2018.

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας : www.dipethek.gr

Η Πρόεδρος

Ευαγγελία Ράντου

Κατεβάστε εδώ τα αρχεία του διαγωνισμού:

ΝΕΤΤ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΠΕΘΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ NETT

TEYΔ NETT